همکاری با ما

جناب آقای دکتر محمد طبیبی   نماینده رسمی انجمن در استان اصفهانشماره تماس : 0913318462

شماره همراه :0913318462

پست الکترونیک : m.tabibi@ut.ac.ir


همکاران


سرکار خانم دکتر سميه بهارلو

سمت : دبیر

سرکار خانم افروز مستقل

سمت : مسئول آموزش